Родителите секогаш ја приметуваат промената кај своето дете, со лесно достапните медицински и развојни информации за децата можат да ја направат споредбата. Особено пред да започне детете со училиште треба да се посвети вимание на говорот. Доколку  забележите некоја отстапка што се однесува на говорно…